PEDAGOGISK VISION

INSKOLNING

Det enskilda barnet är det viktigaste
I all verksamhet på förskolan Gunghästen är det enskilda barnet det viktigaste. Vi har som målsättning att barnen ska bli trygga och självständiga individer. Därför arbetar vi på ett sådant sätt att vi kan möta varje barn på deras egen nivå eftersom alla barn har olika behov och förutsättningar.

Värdegrunden arbetar vi ständigt med och vi lägger stor vikt vid att stödja och stimulera barnen i sitt tänkande om alla människors lika värde oavsett bakgrund och olikhet. Vi stärker barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Vi ger flickor och pojkar samma bemötande och utrymme till lek och inlärning. Vi ger barnen möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån de egna förutsättningarna.

Leken är en stor källa till lärande och utveckling och vi lägger stor vikt vid den. Genom leken låter vi barnen stimulera sin fantasi, inlevelse, kommunikation samt förmåga att samarbeta och hantera konflikter. Barn söker och erövrar kunskap genom lek, därför inspirerar vi dem att utforska omvärlden. Ge dem lusten att vilja lära, nyfikenheten att vilja experimentera samt kunskapen om sin egen förmåga och tilltro till sig själv.
För att leva upp till den pedagogiska idén lägger vi stor tyngd vid att specialisera oss på dessa sex områden:

Natur
I naturen tränas grovmotorik, finmotorik, fantasi, sinnen, matematik samt färg och form. Vi följer årstidväxlingar. Vi pedagoger är medupptäckare som tar tillvara barnens kunskaper och intressen såsom att upptäcka, uppleva och utforska tillsammans. Barnen lär sig respekt för allt levande i naturen men lär sig också visa omsorg för sin närmiljö samt förståelse för naturens kretslopp. Barnen kan känna glädjen i att vistas i skog och mark.

Språk
Vi arbetar medvetet med språket i alla vardagliga situationer. Vi benämner ord och begrepp rätt. Ett hjälpmedel är vår klädtavla. Det uppmuntrar barnen till dialog och samtidigt tränar de läsriktning. Vi utvecklar barnens förmåga att lyssna, samtala, och reflektera. Vi utvecklar också språket genom sånger, språklekar, rim och ramsor samt sagoläsning.

Naturvetenskap och teknik
Här uppmuntras barnen i att stimulera sin nyfikenhet, kreativitet och fantasi samt att fundera ut egna lösningar. Barnen får tillfälle att undersöka, upptäcka och utforska. De utvecklar sin förmåga att skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap samtidigt som de använder sig av sina sinnen. Utforskandet ska bl a utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Flödet av barns tankar och idéer skall tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. Det är också viktigt att barnen ser slutresultatet som en process och inte som ett färdigt resultat.

Portfolio
Alla barn på förskolan har sin egen portfolio och det är en pedagogisk dokumentation. Den synliggör barnens enskilda utveckling på ett positivt sätt. Portfolion är uppdelad i tre olika delar såsom JAG, JAG KAN och JAG TYCKER. Här får barnen tillfälle att reflektera över sin egen utveckling och lärande. Pedagoger och barn dokumenterar tillsammans. Här kan man se barnen växa genom att de får visa vad de lärt sig. Det är viktigt att se alla barn och ge bekräftelse och beröm. JAG KAN, JAG VILL, JAG VÅGAR lägger grund till barns självkänsla och självförtroende.

Matematik
Barnen ska utveckla sin förståelse för rum, form, läge och riktning samt grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring. Barnen ska utveckla sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problem. Här är det viktigt att materialet är tillgängligt för barnen så det finns möjlighet till problemlösning i verksamheten. Matematiken genomsyrar den vardagliga verksamheten.

Sapere
Mat för alla sinnen – en lustfylld sensorisk träning att uppleva maten med våra sinnen. Sapere är ett pedagogiskt verktyg som övar upp barnens sensoriska förmåga och att utveckla språket genom att träna dem i att uppleva maten med alla våra sinnen och sätta ord på smakupplevelsen. Varje tisdag har vi saperesamling både ute/inne. Barnen får forska i sitt eget val av olika frukter, bär, grönsaker el andra mat produkter. Barnen har sedan en egen presentation av vad de forskade om/i för övriga barn vilket stärker deras självförtroende. Här dokumenterar pedagoger och barn med bilder och reflektioner som sätts upp i tamburen på vår egen Saperetavla. Barninflytande ger barnen möjlighet att själva göra egen tex. ketchup, äppeljuice eller päronmos. För oss är barninflytande en viktig del i den vardagliga verksamheten.

Vi har även ett eget växthus där barnen är delaktiga i vad som ska odlas från år till år. Under hösten skördar vi tillsammans. Då barnen kan se från jord till bord.

Förskolan Gunghästen är 2013 års VINNARE i ARLA Guldko 2013 - Kategorin Bästa Förskolekök! Detta ser vi som en fin och ärofylld bekräftelse för vårt pedagogiska arbete med Sapere och för vår fantastiska förskolekock.