Arbete mot diskrmininering och kränkande behandling

Hur vi Jobbar

På vår förskola i Västerås ska alla trivas och känna sig välkomna, både vuxna och barn. Alla ska bemötas med respekt och bli accepterad för den man är oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och könsöverskridande identitet eller utryck. På vår förskola i Västerås har vi en värdegrund där all personal strävar efter ett bra klimat genom att alltid lyfta fram det positiva hos varje barn. Vi använder ett vårdat språk, lyssnar på varandra och anser att allas åsikter är viktiga. Ett nära samarbete med vårdnadshavarna är av stor vikt för att kunna upprätthålla den miljö vi uppmärksammar. Varje år reviderar vi vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling så att den alltid är aktuell.

Arbetssätt

Vi uppmärksammar barnen genom deras identitet och inte via deras yttre egenskaper. Vår lärmiljö anpassas så att riskerna för diskriminering och kränkande behandling minskas. Årliga trygghetsvandringar tillsammans med barnen ligger till grund för våra anpassningar av miljön. Vi använder oss av barnlitteratur och olika utbildningsmaterial som tar upp dessa aspekter och allt vårt material i vår lärmiljö är okodat och könsneutralt.

Etnisk tillhörighet och religion eller annan trosuppfattning

Vi tar tillvara på våra familjers olika etniska tillhörigheter genom att synliggöra familjernas nationaliteter. Vi anpassar också utbildningen och kosten utifrån barnens religion eller annan trosuppfattning. Tolk används vid behov och vi erbjuder modersmålsstöd om önskan hos vårdnadshavarna finns.

Funktionsvariation

Vi anpassar vår verksamhet efter behov så att alla kan delta i utbildningen på likvärdiga villkor. Alla barn ska få den hjälp som man behöver. 

Sexuell läggning

Vi är lyhörda när barnen samtalar om olika familjekonstellationer så att vi kan delta i diskussionerna. Vi lånar böcker som påvisar olika sexuella läggningar och samtalar om det om funderingar uppkommer. För oss har det ingen betydelse hur familjerna ser ut och därmed behandlas alla lika. 

Kön och könsöverskridande identitet eller uttryck

Oavsett kön eller könsidentitet behandlar vi alla barn lika och uppmuntrar diskussioner som strider mot traditionella könsmönster. Detta gör vi tex genom böcker, material och en medveten lärmiljö.  

Ålder

Oavsett ålder ska alla behandlas med samma respekt och ha inflytande i verksamheten. Barnen ska inte begränsas på grund av ålder utan ges lika stor möjlighet till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar.

Kränkande behandling

Vi är hela tiden närvarande i barngruppen så att vi kan ingripa direkt när en situation av kränkande karaktär uppstår. Vi arbetar förebyggande med diskussioner och olika undervisningsmaterial.