pedagogisk idé

Grunden för vår utbildning finns i skollagen, Läroplanen för förskolan, Lpfö18, samt barnkonventionen. All vår undervisning och våra val grundar sig i dessa styrdokument. Med vår utbildning vill vi att barnen tillägnar sig hållbara levnadsvanor och medvetenhet kring miljöfrågor. Måltidspedagogiken, Grön Flagg-arbetet och rörelseglädje är våra viktigaste komponenter för att uppnå detta.

Förhållningssätt

Alla människor har sin egen syn på livets olika aspekter men vi tycker att det är viktigt att ha ett gemensamt förhållningssätt i vår profession. Vi har diskuterat hur vår gemensamma barnsyn, människosyn och kunskapssyn är.

Barnsyn

I den gemensamma barnsynen som finns på förskolan märks det kompetenta barnet där ledorden Jag kan, jag vill, jag vågar framträds. Genom att få tid och rätt förutsättningar tror vi på barnets egen förmåga att lösa sina problem. Vi strävar efter att barnen ska bli så självständiga som möjligt och känner tillit till sin egen förmåga. Det positiva hos varje barn lyfts fram och vi ser till det individuella barnets erfarenheter, behov och förmågor. Vi värnar om barns rätt till vila och ser till att alla barn får en stunds vila efter lunchen.

Människosyn

Vi anser att alla människor har lika värde och att olikheterna enbart ska ses ur en positiv aspekt. Alla har olika förutsättningar och behöver bemötas utifrån detta. Varje enskild människa har rätt till sina egna val, både i små och i stora beslut, och ska känna sig delaktig i demokratiska processer.

Kunskapssyn

Genom erfarenhet och forskning anser vi att kunskapen tillägnas genom rika lärmiljöer där pedagogerna arbetar aktivt närvarande, både i leken och i undervisningen. Lek och undervisning får med fördel samspela för att nå ut till flera barn. Vi tar fasta på att forskning visar att kunskapsinlärning stimuleras av fysisk aktivitet.

Lärmiljöer

Lärmiljöerna diskuteras regelbundet och anpassas efter aktuella projekt samt efter barnens intressen och behov. Miljöerna ska alltid vara tillgängliga, inspirerande och säkra. Pedagogerna är alltid närvarande bland barnen och tänker på hur all kommunikation, både den verbala och den tysta, påverkar hur lärmiljön tas emot av barnen. Genom ett öppet uttryck med intresserade frågor blir miljöerna ännu mer tillgängliga och innehållsrika. Det material som inte är fysiskt tillgängligt på grund av säkerhetsskäl är på annat sätt uppställt så att det blir lätt för barnen att be om det, även utan ett verbalt språk.

Undervisning

Undervisningen ska ske i en tillåtande och tillgänglig lärmiljö samt vara trygg, rolig och lärorik för alla barn. Vi strävar efter ett lustfyllt lärande genom en lek- och fantasibaserad undervisning. Pedagogerna är hela tiden närvarande för att tillsammans med barnen utforska vidare kring upptäckter och frågor som kommer upp. 

Undervisningen har en stark koppling till Lpfö18 och utgår från barnens intressen och behov. Vi arbetar med teman och längre projekt för att ge barnen möjlighet till lärande under flera tillfällen och på olika sätt.